gece uyanıp evden çıkıldığı zaman edilecek dua

Gece uyanıp da evinden çıktığı zaman göğe bakıp Al-i İmran suresinin sonlarındaki şu ayetleri (ayet: 190-200) okumak müstehaptır:

"Göklerin ve yerin yaratılışında akıl sahipleri için ibretler vardır..."

64- Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı. Ancak göğe bakmak yalnız Sahih-i Buhari'de vardır; Müslim'de yoktur. Buhari, tefsir, 4569; Müslim, Taharet, 48.

65- İbn Abbas radıyallahu anhumadan: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece teheccüde kalktığı zaman şöyle dua ederdi:

"Allahümme Rabbena lekel hamd ente kayyimüssemavati velard ve men fihinne velekel hamd, leke mülküssemavati velardi vemen fihinne velekel hamd ente nurussemavati velardi vemen fihinne velekel hamd entel hakku veva'dükel hakku velikaüke hakkun ve kavlüke hakkun velcennetü hakkun vennaru hakkun ve Muhammedün hakkun vesaatü hakkun Allahümme leke eslemtü vebike amentü vealeyke tevekkeltü ve ileyke enebtü vebike hasamtü veileyke hakemtü fagfirli makaddemtü vema ahhartü vema esrertü vema alentü entel mukaddimü ve entel muahhirü lailahe illa ente"

Allah'ım sana hamd olsun. Yeri, göğü ve buralarda bulunanları ayakta tutan sensin, Yerin, göğün ve bunlardakilerin mülkü sana aittir. Hamd sana aittir. Sen yerin, göğün ve bu ikisinde yaşayanların nurusun. Hamd sana aittir. Sen haksın, va'din haktır, sana kavuşmak haktır. sözü haktır, cennet haktır, cehennem haktır, Muhammed haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana döndüm, senin uğrunda mücadele ettim, senin hakemliğine razı oldum. Önceden yaptıklarımı ve sonra dan yapacaklarımı, gizlediklerimi ve açıkladıklarımı  bağışla. Sen en öncesin, sen en sonrasın. Senden başka ilah yoktur. Bazı rivayette: Ancak güç ve kuvvet sahibi sensin, ilavesi vardır. Buhari, Cuma, 1120; Müslim, Salatül Müsafirin, 769
 

PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR
(EL- EZKÃR)
İMAM
Ebû Zekeriyya Muhyiddin Bin Şeref
NEVEVİ
(1233-1277)
Çeviren: Doç. Dr. Andülvehhab Öztürk
YeniŞafak
Kültür Armağanı
2005