herhangi bir vakitle kayıtlı kalmaksızın Zikrin fazileti..

Allah teala şöyle buyurmuştur: "Allah'ın zikri en büyüktür." (Ankebut: 45)

"Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim." (Bakara: 152)

"Eğer o Allah'ı tesbih edenlerden olmasa idi balığın karnında kıyamete kadar kalırdı." (Saffat: 143)

"Onlar usunmadan gece gündüz tesbih ederler." (Enbiya: 20)

- Ebu Hureyre radıyallahu anhden rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur (Ebu Hureyre'nin adı, otuz kadar görüşten en doğrusuna göre Abdurrahman bin Sahr'dır. Ashaptan en çok rivayet eden odur):

"İki Kelime vardır ki dilde hafif, mizanda ağır ve Allah teala nazarında sevimlidirler:

Sübhanallahi vebihamdihi sübhanallahil azim"

Buharî, Ebu Abdullah Muhammed bin ismail bin İbrahim bin Muğire el-Buharî el-Cu'fi, Daavat, 6406. bu hadis Buhari'nin en son hadisidir; Ebu'l-Huseyn Müslim bin Haccac bin Müslim Kuşeyri en-Neysaburi, Zikir ve Daavat, 2694. Bu iki rivayet bana (Nevevi'ye) kadar ulaşmaktadır.

- Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki: "Sana Allah teala'ya nazaran en sevimli kelamı haber vereyim mi? Sübhanallahi vebihamdihi'dir." Bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "En faziletli kelam hangisidir?" diye sordular. O da: "Allah teala'nın, melekleri, yahut has kulları için seçtiği, sübhanallahi vebihamdihi'dir, dedi. Allah'ı hamd ederek tesbih ederim.

Müslim, Zikir ve Dua, 2731.

 

Not; Bu Hadis-i Şerifler tarafımdan;

PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR
(El- Ezkâr)
İMAM NEVEVİ
(1233-1277)
Çeviren:
Doç. Dr. Abdülvehhab Örtürk
Yeni Şafak
KÜLTÜR ARMAĞANI
EKİM 2005

ADLI KİTABDAN YAZILMIŞTIR.